RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY PRYWATNEJ.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:


1) Administratorem Twoich danych osobowych jest WEBMEDIA Europe Ltd COMPANY NO. 08393647, z siedzibą w 109 VERNON HOUSE / FRIAR LANE, NG1 6DQ NOTTINGHAM w Wielkiej Brytanii.


2) Inspektorem ochrony danych w WEBMEDIA Europe Ltd jest tylko osoba przez nas upoważniona, adres e-mail: bok@webmedia.com.pl


3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z WEBMEDIA Europe Ltd umowy o świadczenie usług oferowanych przez WEBMEDIA Europe Ltd i wykonania zawartej przez Ciebie z WEBMEDIA Europe Ltd umowy o świadczenie usług oferowanych przez WEBMEDIA Europe Ltd, a także wykonania ciążących na WEBMEDIA Europe Ltd obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.


4) WEBMEDIA Europe Ltd jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami WEBMEDIA Europe Ltd) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie, z WEBMEDIA Europe Ltd, umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom WEBMEDIA Europe Ltd na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy WEBMEDIA Europe Ltd a Podwykonawcami WEBMEDIA Europe Ltd. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto WEBMEDIA Europe Ltd jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.


5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców WEBMEDIA Europe Ltd posiadających siedziby poza obszarem EOG.


6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z WEBMEDIA Europe Ltd umowy o świadczenie usług oferowanych przez WEBMEDIA Europe Ltd, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z WEBMEDIA Europe Ltd umowy o świadczenie usług oferowanych przez WEBMEDIA Europe Ltd. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.


7)  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.


8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z WEBMEDIA Europe Ltd umowy o świadczenie usług oferowanych przez WEBMEDIA Europe Ltd,a także w zakresienie zbędnym do podjęcia przez WEBMEDIA Europe Ltd działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez WEBMEDIA Europe Ltd ciążącego na WEBMEDIA Europe Ltd obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi WEBMEDIA Europe Ltd informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.


10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.


11)  Przetwarzanie twoich danych w nich zawartych do celów jakie wynikają z jego treści. W przeciwnym razie nie moglibyśmy Ci pomóc lub w ogóle udzielić Ci odpowiedzi.


12) Jeśli jesteś osobą prywatna, zawsze możesz poprosić o usuniecie z naszej bazy wszystkich Twoich danych personalnych, będzie to jednoznaczne z rezygnacją ze wszystkich usług do których te dane są wymagane.


13) W przypadku usługi bramki sms przechowujemy logi wyslanych sms-ow w ramach obowiazku raportowania, nie podlegają one jednak zarządzaniu i sa usuwane w chwili zaprzestania swiadczenia uslugi, np. Po jej zakonczeniu.


14) W przypadku przechowywania na naszych serwerach danych osobowych swoich klientów, w celu ochrony tych danych, wymagane jest dodatkowe określenie zakresu i sposobu wykorzystania tych danych, nasza administracja musi być o tym dokładnie poinformowana.   


Uwaga!! Rejestracja i przedłużanie domen na osoby prywatne wymaga ujawniania danych personalnych abonenta domeny wszystkim podmiotom, ktore zajmują się rejestracją lub przedłużeniem domeny w kraju i zagranicą.


W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy się skontaktować z naszym biurem.


© WEBMEDIA EUROPE LTD. | Wszystkie prawa zastrzeżone | mapa strony | Wszystkie ceny netto (odwrócony VAT) | RODO

Nasze strony korzystają z cookies tylko w celu ułatwienia obsługi klienta. Nie używamy ich do działań marketingowych.
Jeśli nie wyrażasz zgody na cookies, musisz je zablokować w swojej przeglądarce stron internetowych.
Wszystkie maile z niezamawianymi przez nas ofertami i reklamami traktujemy jako spam i zgłaszamy ich autorów do zablokowania.
Obok adres pułapki przeciwko robotom zbierającym adresy email do spamu: kontakt@honey.webmedia.com.pl